Walang Hanggang Pasasalamat


 WALANG HANGGANG PASASALAMAT

                            I
Salamat sa 'Yo aming Ama, salamat sa Iyong mga likha.
Salamat sa liwananag ng araw at buwan, salamat sa 'Yo O Dios.
Salamat Panginoong Jesus, salamat sa Iyong pagliligtas.
Salamat sa buhay na walang hanggan, salamat, salamat sa Iyo.

Chorus:
Walang hanggang pasasalamat,
Ang sa 'Yo'y aming sasambitin.
Maging sa huling sandali ng aming buhay.
Pasasalamat sa Iyo'y walang hanggan.

                          II
Salamat Espiritung banal, salamat sa liwanag ng buhay.
Salamat sa walang hanggang patnubay mo, salamat sa 'Yo O Dios.
Salamat sa mga magulang ko, salamat sa mga kapatid ko.
Salamat sa lahat ng kaibigan ko, salamat, salamat sa Iyo. (Chorus)

                          III
Salamat sa bawat pagsubok, salamat sa tibay ng loob.
Salamat sa landas ng pagbabago, salamat sa 'Yo O Dios.
Salamat sa wagas ng pag-ibig mo, salamat inibig mo ako.
Salamat sa bawat taong nagmamahal, salamat, salamat sa Iyo. (Chorus)


No comments:

Post a Comment

Blest be the Lord