Ang Mga Dulot


Chorus:
Ang mga dulot namon Gino-o,
Tanda sang amon pagtoo sa Imo.
Dapat halaran kag pagtoohan
Ang Dios sang gugma nga Hari sang tanan.

                   I
Ihalad namon sa Imo Gino-o,
Ang mga buhat namon kag kaayo. (chorus)

                   II
Yari ang amon nga taguiposoon,
Ang amon bug-os nga kaugalingon. (chorus)

                   III
Aton suliton ang pagsakripisyo,
Sang kaugalingon ni Hesukristo. (chorus)

                   IV
Ang wa'y kaanggid nga gugma ni Kristo,
Ang kabangdanan sang aton pagtoo. (chorus)

                    V
Ang kaluwasan naton nagasandig,
Sa sakripisyo didto sa kalbaryo. (chorus)


Don't know the tune... click here to learn...

More hymns with chords...

No comments:

Post a Comment

Blest be the Lord